Grammaire

Hirake Nihongo : Leçon 15 – Tôto daigaku o ukeyou to omoimasu | 第15課 東都大学をうけようと思います

(Cette suite de leçon est à utiliser avec le manuel d'apprentissage du japonais Hirake Nihongo. Et se combine avec le cours Analyse et exercices de japonais à l'INALCO. Les Sources de…
Continue Reading
Grammaire

Hirake Nihongo : Leçon 14 – Kakikata ga wakaranakute komatte imasu | 第14課 書き方がわからなくてこまっています

(Cette suite de leçon est à utiliser avec le manuel d'apprentissage du japonais Hirake Nihongo. Et se combine avec le cours Analyse et exercices de japonais à l'INALCO. Les Sources de…
Continue Reading
Grammaire

Hirake Nihongo : Leçon 9 – kore wa haha ga totta shashin desu | 第9課 これは母がとった写真です

(Cette suite de leçon est à utiliser avec le manuel d'apprentissage du japonais Hirake Nihongo. Et se combine avec le cours Analyse et exercices de japonais à l'INALCO. Les Sources de…
Continue Reading
Grammaire

Hirake Nihongo : Leçon 8 – kamakura e itte, daibutsu o mimasu | 第8課 鎌倉へ行って、だいぶつを見ます

(Cette suite de leçon est à utiliser avec le manuel d'apprentissage du japonais Hirake Nihongo. Et se combine avec le cours Analyse et exercices de japonais à l'INALCO. Les Sources de…
Continue Reading